onnacodomo + MATKA exhibition
“Inconvenient Days”

30(sat) Nov – 8(wed) Dec, 2019

At gallery commune

onnacodomo | オンナコドモ
www.onnacodomo.com
instagram: @onnacodomo

MATKA | マトカ
matka-cheesys.jimdo.com
instagram: @momomatka